การเข้าสู่ระบบ เลือกชุมนุม

การเข้าสู่ระบบ 

1. รหัสนักเรียน  -> ใช้รหัสนักเรียน

2. รหัสบัตรประจำตัวประชาชน -> ให้ใช้ ชั้นปี+2565 

เช่น ม.1 ใช้ 12565 , ม.2 ใช้ 22565  เป็นต้น

(หากนักเรียนคนใด เปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถทำได้ เพื่อความปลอดภัย

โดยเข้าไปที่เมนู ข้อมูลส่วนตัว)

*** จะไม่รับผิดชอบ กรณีลืมรหัสผ่าน จนไม่สามารถเข้าเลือกชุมนุมได้ ในทุกรณี ***